Privacy beleid

Waarom verwerken wij jouw gegevens?

Wij werken iedere dag met mensen, het zij op één van onze woonlocaties of in de thuissituatie van iemand. Om de juiste zorg- en dienstverlening te bieden hebben wij informatie nodig. Dit is informatie van de cliënt, de belangenbehartiger, de medewerker en andere professionals die bij de zorg- en dienstverlening betrokken zijn. Wij gaan zorgvuldig om met deze informatie, daarom verzamelen wij niet meer persoonsgegevens dan nodig en bewaren wij deze ook niet langer dan noodzakelijk.

Gezien de grootte van de organisatie heeft Farm Residence geen verplichting een functionaris gegevensbescherming aan te stellen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens is alle informatie die aantoont wie je bent, zoals naam, geboortedatum, BSN, maar ook een pasfoto, camerabeelden. Gegevens waardoor wij weten wie je bent.

Van aanmelding tot start zorg worden veel gegevens gevraagd en verzameld, hieronder staat wat wordt verzameld en indien nodig wordt verwerkt:

Wat zijn jouw rechten?

Als (toekomstige) cliënt van Farm Residence heb je het recht te weten welke persoonsgegevens we verwerken en waarom we ze verwerken. Voordat we jouw persoonsgegevens mogen verwerken, moet jij daar goedkeuring voor geven. Dat geldt niet als de verwerking nodig is vanuit een wettelijke verplichting of overeenkomst. Als je goedkeuring hebt gegeven, mag je die ook altijd weer intrekken.

Daarnaast heb je als (toekomstige) cliënt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, ze te laten verwijderen of om ze door te laten sturen.

Toekomstige) cliënten

Als je jezelf aanmeldt of als iemand anders je aanmeldt bij Farm Residence krijgen wij jouw persoonsgegevens. Die hebben we nodig om je te kunnen ondersteunen of om met je in contact te komen. Jouw persoonsgegevens zijn ook nodig voor onze administratie, zodat we bijvoorbeeld de financiering kunnen regelen.

Soms is het nodig (of zelfs verplicht) dat we jouw persoonsgegevens delen met andere organisaties, bijvoorbeeld met gemeenten, een andere zorgaanbieder of met de overheid. We doen dat alleen als daar een bepaalde reden voor is en als het noodzakelijk is. Die andere organisaties zijn ook verplicht om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan.

Op de woonlocaties van Farm Residence mag je geen geluids- of beeldopnames maken van andere deelnemers of medewerkers, zonder voorafgaande toestemming. Dit geldt niet alleen voor jou, maar ook voor je familie en vrienden, voor toezichthouders en bezoekers. Foto’s of filmpjes van gesprekken of situaties bij Farm Residence die op social media, zoals Facebook of YouTube terechtkomen kunnen de privacy schaden en dat is bij wet verboden.

Hoe (lang) slaan we persoonsgegevens op?

Bij Farm Residence houden we ons aan de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor persoonsgegevens. Vanuit de AVG mogen persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor een goede verwerking worden bewaard. Van toepassing zijnde wetgeving biedt nadere kaders voor concrete invulling. Bij Farm Residence zijn dat de Wmo 2015 en de Wlz, hetgeen neerkomt op een bewaartermijn van 15 jaar voor de Wmo en 20 jaar voor de Wlz, ingaande op het moment dat de persoonsgegevens ontvangen worden of zoveel langer als de zorg duurt, dan wel de financiële afwikkeling ervan nodig heeft.

Gegevens worden zoveel als mogelijk digitaal bewaard, maar in een aantal gevallen worden de cliënt- en personeelsdossiers fysiek bewaard op een afsluitbare plaats, zodat onbevoegden er geen toegang toe kunnen krijgen. Deze opbergplek is zoveel mogelijk afgesloten.

Daarnaast slaan we cliëntdossiers binnen een beveiligd digitaal systeem op, ook wel het elektronisch cliëntendossier (ECD). Bij Farm Residence hebben medewerkers alleen toegang tot persoonsgegevens als dat nodig is voor de ondersteuning van de cliënt. De digitale persoonsgegevens van cliënten zijn beveiligd opgeslagen, zodat onbevoegden er geen toegang toe kunnen krijgen.

Klacht?

Wanneer u van mening bent dat Farm Residence niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken. Ga naar www.farmresidence.nl voor de klachtenprocedure.

Wijzigingen privacy beleid

Farm Residence behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Controleer daarom regelmatig ons privacy beleid voor mogelijke veranderingen in ons beleid.

In alle bedrijfsactiviteiten van Farm Residence wordt gestreefd naar een goede samenwerking tussen zowel externe partijen, medewerkers en de cliënt. In alle processen staat de cliënt centraal en faciliteren ook alle belanghebbenden in het welzijn van de cliënt. Hierbij wordt continue rekening gehouden met de privacy van de cliënt en hierbij wordt de wet- en regelgeving omtrent privacy in acht genomen.